PRAVA ONKOLOŠKIH BOLESNIKA

PRAVA IZ ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI – NADLEŽAN CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

PRAVO NA DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU

Onkološki bolesnici tijekom liječenja prema Zakonu o socijalnoj skrbi imaju pravo na Doplatak za pomoć i njegu.

Visina doplatka za pomoć i njegu iznosi:

  • u punom iznosu 600,00 kn (120 % osnovice);
  • u smanjenom iznosu 420,00 kn (84 % osnovice) uz uvjet da prosječni mjesečni prihod po članu obitelji ne prelazi 1.000,00 kn ili 200 % osnovice, odnosno ako prihod samca ne prelazi 1.250,00 kn ili 250 % osnovice;
  • Hoće li doplatak biti odobren u punom ili smanjenom iznosu ovisi o nalazu i mišljenju Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom koji razmatra zahtjev. Pravo na naknadu priznaje se s danom podnošenja zahtjeva.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu ne može se priznati osobi:

  • koja ima sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju;
  • kojoj je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi ili kod drugih pružatelja socijalnih usluga u zdravstvenoj ili u kakvoj drugoj ustanovi.

Zahtjev uz dokumentaciju predaje se Centru za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta (Pula, Pazin, Rovinj, Poreč, Buje, Labin).

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava na doplatak za pomoć i njegu:

  1. Zahtjev za priznavanje prava na doplatak za pomoć i njegu za odraslu osobu (preuzeti osobno u Centru za socijalnu skrb ili na internetskoj stranici bilo kojeg Centra),
  2. Osobna iskaznica podnositelja zahtjeva (na uvid),
  3. Obavijest o primanjima podnositelja zahtjeva (odrezak od mirovine za posljednji mjesec i platna lista),
  4. Potvrda Zemljišno-knjižnog odjela (ako korisnik ne posjeduje nekretninu) ili Izvod iz zemljišnih knjiga (ako korisnik posjeduje imovinu),
  5. Kopije medicinske dokumentacije (nalazi, otpusna pisma, povijesti bolesti i sl.).

PRAVO NA OSOBNU INVALIDNINU

Ako se vještačenjem utvrdi teški invaliditet, nadležni centar za socijalnu skrb uputit će stranku da izmijeni zahtjev za priznavanje prava na doplatak za pomoć i njegu, kako bi se osobna invalidnina, kao povoljnije pravo, priznalo od dana podnošenja zahtjeva za doplatkom. Osobna invalidnina iznosi 1.500,00 kuna (300 % osnovice) osim za umirovljenike čija mirovina ne prelazi iznos od 2.738,00 kuna.

PRAVO NA JEDNOKRATNU NAKNADU

Jednokratna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koje ne može podmiriti osnovne životne potrebe nastale, između ostalog i zbog bolesti. Uz Zahtjev za jednokratnu naknadu koji se može preuzeti u uredu Centra za socijalnu skrb ili na njihovim internetskim stranicama, podnosi se medicinska dokumentacija i dokaz o stanju na bankovnim računima za posljednjih šest mjeseci za sve članove kućanstva.

PRAVO IZ ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU – Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Svi kojima je utvrđen teži ili teški stupanj invaliditeta mogu biti oslobođeni plaćanja naknade za dopunsko zdravstveno osiguranje. Zahtjev se podnosi Zavodu za zdravstveno osiguranje.

PRAVA IZ ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU – Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Pravo na naknadu zbog tjelesnog oštećenja može ostvariti osiguranik kod kojeg je utvrđeno tjelesno oštećenje koje je nastalo kao posljedica ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

Onkološki bolesnici uglavnom ne ostvaruju pravo na naknadu, no utvrđivanje tjelesnog oštećenja mogu zatražiti radi ostvarivanja prava na poreznu olakšicu (povećanje osobnog odbitka) ili prava na znak pristupačnosti.

Postupak se pokreće podnošenjem zahtjeva Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje prema mjestu prebivališta. Zahtjev se može preuzeti na internetskoj stranici HZMO-a http://www.mirovinsko.hr/UserDocsImages/tiskanice/Tiskanica%20br.%201.3..pdf ili nabaviti u Narodnim novinama.

Zahtjevu se prilaže sva medicinska dokumentacija te navodi se zbog čega je potrebno utvrđivanje tjelesnog oštećenja: radi ostvarivanja prava na poreznu olakšicu (povećanje osobnog odbitka) ili prava na znak pristupačnosti.

Po zaprimanju rješenja o stupnju tjelesnog oštećenja ono se dostavlja nadležnoj ispostavi Porezne uprave radi povećanja svote osobnog odbitka, odnosno povećanja porezne olakšice.

Zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti koji se nalazi na internetskoj stranici Istarske županije http://www.istra-istria.hr/index.php?id=6295 podnosi se Upravnom odjelu za održivi razvoj, Odsjeku za pomorstvo, promet i infrastrukturu, M. B. Rašana 2/4, Pazin. Zahtjevu se prilaže Rješenje o tjelesnom oštećenju, državni biljezi u iznosu od 35,00 kn i fotografija osobe koja traži znak pristupačnosti.

Pravo na znak pristupačnosti imaju osobe kojima je utvrđeno tjelesno oštećenja od najmanje 80 % ili oštećenje donjih ekstremiteta od najmanje 60 %.

Ispuni pristupnicu,
pridruži nam se

Doniraj i sudjeluj

GEA Pula Klub žena liječenih od karcinoma dojke

Sjedište udruge: Nobileova ulica 1, 52100 Pula
IBAN HR4924070001118017000 otvoren u OTP banci